Stubbkvarnar på Öland

De flesta av de nuvarande väderkvarnar på Öland är stubbkvarnar från sent 1700- eller tidigt 1800-tal. En stubbkvarn innebär att kvarnhuset vilar på en stor stubbe. Om kornen måste vändas mot vinden före malning, vänds hela kvarnen runt en fast stubbe. Modellen är mycket ålderdomlig och liknande väderkvarnar har funnits i Sverige sedan omkring 1300. En kvarn på Öland nämns i text första gången 1546. Vi vet inte hur gammal den äldsta kvarnen är nu. Det torde finnas kvarnar med åtminstone några bevarade delar från 1600-talet eller tidigare.

De öländska kvarnarnas historia


Det fanns 375 väderkvarnar i slutet av 1600-talet och 188 vattendrivna så kallade skvalt­kvarnar enligt en inventering. Eftersom vattentillgången var dålig konkurrerade väderkvarnen ut skvaltkvarnen. Ingen av dem överlevde till denna dag. Under 1700-talet mer än fyrdubblades antalet väderkvarnar. En av de viktigaste förklaringarna till ökningen var att ett kungligt dekret som utfärdades 1746 lättade på de avverkningsförbud som gällt sedan Kungliga Djurparkens grund order utfärdades omkring 1570. Tillväxten fortsatte under 1800-talet. År 1850 var maximala antalet väderkvarnar runt år 2000. Ökningen berodde också på den förbättrade tillgången på lämplig mark för bönder, De många kvarnarna fick kungen att utfärda föreskrifter för att förhindra att väderkvarnar byggdes på ön.

Vickleby var Ölands kvarntätaste socken


Enligt Ölands prästen Abraham Ahlqvists var väderkvarnar tätast i Vickleby socken, där det fanns 77st väderkvarnar. En annan Ölands präst, Nils Isak Löfgren, berättade att bygdens ekskog gått åt till att bygga kvarnar. Enligt Löfgren hade varje bonde två, en till vete och en till råg.
Vid sekelskiftet 1900 minskade antalet väderkvarnar på Öland dramatiskt. Små stubbkvarnar ersattes av nya tekniskt avancerade kvarnar – först stora holländska väderkvarnar sedan ångkvarnar och kvarnar drivna av råolja. Senare fanns även elektriska kvarnar och kvarnar som kunde fästas på en gårds traktor. Väderkvarnar på södra och mellersta Öland revs snabbast. På Norra Öland ökade den siffran till och med på 1900-talet och omkring 1920 berättas det att en kvarn byggdes i Föra socken. Detta antal minskade dock snabbt när man tittade över ön. 1954 var det 437 av dem övergivna.

Holländarkvarnar på Öland

I mitten av 1800-talet infördes holländska kvarnar, vanligtvis överförda från den öländska kontinenten. En ny typ av kvarn tros ursprungligen ha utvecklats i Nederländerna på 1570-talet. Strukturen på den holländska kvarnen skiljer sig från den fribärande genom att endast den övre delen, eller locket, måste roteras. Holländska väderkvarnen fungerar alltid som tullkvarnar. En tullkvarn innebar att det fanns en kvarn som fick betalt av bönder för att mala spannmål, mot betalning. Vid sekelskiftet 1900 fanns ett 30-tal holländska bruk på ön. Idag finns ett tiotal kvar av dem kvar.

Väderkvarn Öland